علوم هشتم فصل اول

+1 امتیاز
اومولسیون چیست؟
سوال شده در گروه علوم تجربی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
به مخلوط ناهمگن مایع در مایع امولسیون گویند مثل روغن در آب
پاسخ داده شده توسط گروه علوم تجربی
...