ایا مغایرت وجودوماهیت همان برهان وجوب وامکان هست؟

0 امتیاز
سوال شده در فلسفه توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

به نام خدا

خیر  مغایرت وجود و ماهیت یک بحث و نظر فلسفی است و  به عنوان اصلی فلسفی شناخته شده است و ابن سینا این اصل را پایه ی یکی از برهانهای خود در اثبات وجود خدا قرار داده به نام برهان وجوب و امکان.

پاسخ داده شده توسط گروه فلسفه
...