علوم هشتم فصل اول

+1 امتیاز
انحلال پذیری محلول یعنی چی؟
سوال شده در گروه علوم تجربی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

به قابلیت حل شدن مقداری از یک ماده در دما معین وحجم مشخصی از حلال، انحلال پذیری می گویند.

پاسخ داده شده توسط گروه علوم تجربی
...