اختلاف بعد از ظهور ادیان

0 امتیاز
آیا در مورد اختلافات موجود در ادیان مختلف، در زمانی کمتر از یک قرن از ظهور آن دین، می توان توجیهی آورد؟
سوال شده در دین و زندگی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
بله. ریشه اختلاف در ادیان را می توان در موارد متعددی یافت مانند دنیا طلبی افراد، حاکمان فاسد، شهود طلبی انسان ها و... این عوامل و امثال آن ها سبب میشود که برخی از جریان های حکومت یا انسان های فرصت طلب برای به دست آوردن منافع خود دست به تغییر احکام و مسائل دین بزنند و با تفسیر های نادرست از دین ، عموم مردم را درشناخت دین دچار شک و تردید نمایند و این مسئله ممکن است در کمتر از چند سال اتفاق بیفتد چنان چه در دین اسلام بلافاصه بعد از رحلت پیامبر اختلاف ایجاد شد
پاسخ داده شده توسط گروه دین و زندگی
...