فرق پلیمر و درشت مولکول چیست و از کجا فرقشان را تشخیص دهیم؟

+1 امتیاز
فرق پلیمر و درشت مولکول چیست و چگونه پلیمر ها و درشت مولکول ها را از هم تشخیص دهیم؟
سوال شده در گروه علوم تجربی توسط فاطمه

1 پاسخ

0 امتیاز

پلیمر دسته ای از درشت مولکول هاست که از زنجیره های بلندی تشکیل شده که از اتصال تعداد زیادی مولکول های تکرار شونده  بدست میاد

درشت مولکول ها: مواد مولکولی هستند که مولکول های تشکیل دهنده آنها از تعداد اتم ، ابعاد ، جرم مولی و نیروی بین مولکولی زیاد برخورددار هستند. مانند انسولین، سلولز و...

هر پلیمری درشت مولکول می باشد ؛ اما هر درشت مولکولی پلیمر نیست!

 

پاسخ داده شده توسط گروه علوم تجربی
پلیمر و مولکول
...