پایه نهم درس ریاضی

+1 امتیاز
تمام زیر مجموعه های مجموعه [5،10،15]=A را بنوسید؟؟
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

1- مجموعه تهی 

2- مجموعه های یک عضوی : (5)و(10)و(15)

3- مجموعه های دو عضوی: (5و10)و(5و15)و(15و10)

4- مجموعه سه عضوی : یعنی خود مجموعه A

پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره اول
...