علوم اول متوسطه

+1 امتیاز
از استوانه مدرج برای محاسبه چه کمیتی استفاده میشود

حجم
سوال شده در گروه علوم تجربی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
برای محاسبه حجم استفاده می شود
پاسخ داده شده توسط گروه علوم تجربی
...