تهیه فلز سدیم در فرایند دانز

0 امتیاز

سلام جنس سلول دانز از چیست؟

سوال شده در شیمی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

در این سلول الکتروشیمیایی، سدیم کلرید مذاب در تماس با دو الکترود گرافیتی (آند) و آهنی ( کاتد) به دو عنصر سدیم به صورت مذاب و کلر به صورت گاز، برقکافت می شود.
پاسخ داده شده توسط گروه شیمی
...