فرآیند بی دررو

+1 امتیاز
با سلام تغییر دمای گاز (دستگاه) را در فرآیند بی دررو چگونه می توان محاسبه کرد؟
سوال شده در فیزیک توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

سلام

در سال اخیر نحوه محاسبه از کتاب درسی حذف شده است ولی تغییر انرژی درونی با دما متناسب است و چون تغییر انرژی درونی در چهار  فرآیند ایستاوار کتاب درسی برابر است می توان نوشت:

delta U=n cp deltaT

که در آن

n:تعداد مول

delta T:تغییر دما

گرمای ویژه مولی در فشار ثابت است:cp

پاسخ داده شده توسط گروه فیزیک
...