خواص مغناطیسی شیشه

+1 امتیاز
چرا شیشه عمود بر خطوط میدان مغناطیسی بین دو قطب آهنربا قرار می گیرد؟
سوال شده در آزمایشگاه علوم توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
درآهنربا میدان مغناطیسی ازNبه S است.وهرجسم فلزی که خاصیت مغناطیسی داشته باشه اگردراین میدان قراربگیره تحت تاثیرنیروهست واگرمثل براده ی آهن سبک باشه درراستای خطوط میدان قرارمیگیره.ماازشیشه بین قطبهااستفاده میکنیم تاخطوط میدان راباریختن براده ی آهن برروی شیشه نشان بدیم.چون خودشیشه خاصیت مغناطیسی نداره ومیتونه برای نمایش خطوط میدان به ماکمک کنه
و علت اینکه عمودقرارمیدن چون خودکتاب تمام تدریس روبرمبنای صفحه ای عمودبرخطوط میدان مغناطیسی گفته .وباتوجه به اینکه این خطوط باهم موازی هستند اگردرصفحه ی عمودبرخطوط میدان تشکیل بدیم زاویه خطوط میدان باصفحه ۹۰ هست که برای درک بچه هابهتره یکباردر راستای موازی با خطوط میدان و یکبار عمود قرار بگیره
البته این سوال مربوط به درس فیزیکه

درکتاب فیزیک چنین آزمایشی هست که خطوط میدان روی شیشه با براده ی آهن تشکیل میدن حتی بچه ها روش چسب میزنن به عنوان نمونه کارمیمونه ولی میدان مغناطیسی روی شیشه تاثیرنداره چون شیشه خاصیت مغناطیسی نداره ومثل کاغذ فقط برای نمایش استفاده میشه.
پاسخ داده شده توسط گروه آزمایشگاه علوم
...