پرسش های کوتاه

+1 امتیاز
در مورد پرسش های کوتاه، در جملانی که دارای جمله پایه و پیرو هستند، دم سوالی باید مربوط به جمله پایه باشد یا پیرو؟ در تست ها هر دو مورد مشاهده می شود. کدام درست است؟
سوال شده در زبان انگلیسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

تشخیص TQ جملاتی که از دو قسمت تشکیل می شوند یعنی هم جمله پایه دارند و هم جملع پیرو کمی گیج کننده است. 

دقت کنید در این حالت ما Tag Question را برای جملات پایه می سازیم.

در یک جمله مرکب و دو قسمتی جمله پایه جمله ای است که حرف ربط یا ضمیر موصولی ندارد.

حرف ربط دهنده:

as, after, before, because, until. who, whom, whose, which, what,…

ضمیر موصولی:

what, that, whose, which, where, when, who, whom

می دونید در جمله هایی که داری پایه و پیرو هستند باید با جمله پایه سوالی کوتاه نوشت اما اگرجمله پایه I assumeمن فرض می کنم I think من فکر می کنم  یا I suppose  و I guess باشدسوالی کوتاه را با جمله پیرو می سازیم

 

 

 

پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره دوم
...