تهدید درس دوم آمادگی دفاعی

0 امتیاز
آیا تهدید وضعیتی است که امنیت ما را به خطر می اندازد؟
سوال شده در آمادگی دفاعی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
جواب سوال

هر نوع تهدیدی از سوی دشمن ممکن است به روح و روان یا جسم شما آسیبی وارد بکند.حال ممکن است  آن  تهدید عملی و اجرایی بشود یا نشود .همانطورکه شما استرس و آرامش نداشته باشید ویا فکر شما را را مخدوش کند همان تهدیدی است که  دشمن به شما آسیب وارد می کند واز این کار لذت می برد. وبرای تاثیر گذاشتن و ایجاد توهم و  شک و دو دلی  برای باورها وافکار و رفتار دیگران به منظور تسلیم کردن آنها در برابر خواست تهدید کنندگان  است.
پاسخ داده شده توسط گروه دفاعی دوره اول
...