فرایند ایستاوار و فرآیند بی دررو

+1 امتیاز
آیا در فرآیند بی درروی که پیستون با سرعت زیاد حرکت می کند (مثل سرنگ آتش زنه) فرآیند ایستاوار است؟
سوال شده در فیزیک توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
در طول فرایند ایستاوار (شبه استاتیک)تغییر حالت سیتم بسیار آرام است به طوری که در هز  لحظه می توان سیستم را در تعادل ترمودینامیکی با خود و محیط فرض کرد.

در طبیعت اکثر فرآیندهای موجود غیر  ایستاوارند ولی حل تحلیلی آنها بسیار مشکل است لذا با در نظر گرفتن یک سزی تقریبها دسته ای از آنها را ایستاوار در نظر می گیرند.از جمله فرآیندهای ایستاوار:فرآیندهای هم حجم، هم فشار،هم دما و حتی بی دررو می باشد.

البته اگر فرآیند بی دررو  خیلی سریع صورت گیرد دیگر نمی توان آن را ایستاوار بی دررو در نظر گرفت.
پاسخ داده شده توسط گروه فیزیک
...