نقش سلاماً در آیه * إذا خاطَبَهم الجاهلونَ سلاماً * درس دوم عمومی إختَبِر نفسَکَ

+1 امتیاز
سوال شده در عربی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

با سلام وخدا قوت.نقش سلاما در آیه وَ إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً.

قول اصحّ: مصدر و مفعول مطلق است به تقدیر: تَسَلّموا سَلاماَ. وقولی هست که: سلام در موضع تسلیم است، وجایز است که مفعول به برای قالوا باشد

پاسخ داده شده توسط گروه عربی دوره دوم
...