ارتفاع کوه چگونگی اندازه گیری

0 امتیاز
ارتفاع کوه ها را چطور اندازه میگیرند
سوال شده در مطالعات اجتماعی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
راه های مختلفی وجود دارد،متداول ترین روش ها : ۱_سامانه موقعیت یاب جهانی( جی پی اس_ Gps )که زاویه موقعیت خود را در سنجش با ماهواره های چند گانه تنظیم می کند. ۲_ارتفاع سنج،که به طور معمول با اندازه گیری فشار اتمسفر،که با افزایش ارتفاع کاهش می یابد. ۳_یک نقشه توپوگرافی یا دیجیتال بر روب نقشه رقمی ارتفاع، که ارتفاعات توسط عکس برداری هوایی یا نقشه برداری تعیین می شود نسبت به سطح آب های آزاد.
پاسخ داده شده توسط گروه مطالعات اجتماعی
...