کاربرد اندازه زیر یک میلی متر

+1 امتیاز
چه صنایعی از ضخامت ها و طول های کمتر یک میلی متر استفاده می کنند؟
سوال شده در آزمایشگاه علوم توسط بی نام

2 پاسخ

0 امتیاز

اندازه های کوچک تر از یک میلیمترشامل میکرومتر(یک میلونیوم متر) نانومتر(یک میلیاردیوم متر) پیکومتر( یک هزارم نانومتر) فمتومتر(یک هزارم پیکومتر) آتومتر(یک هزارم فمتومتر) می باشد

که برای اندازه گیری کوآرک ها و ذرات سازنده اتم، قطر واندازه ویروسهاو باکتریهاو.....، DNA وRNA، طول موج اشعه ایکس و گاما، امواج مرئی مورد استفاده قرار میگیرد

مثلا یک شیمیست برای بررسی ساختار و خواص مواد و ذرات با این ابعاد سر وکار دارد

یک مهندس پزشک برای بررسی اثر دارو روس سلولها و عوامل بیماری زا با این ابعادسر و کار دارد

یک فیزیکدان برای اندازه گیری طول موج نور تابیده شده از اجسام طول موج پرتو های مختلف با این ابعاد سر و کار دارد

یک منجم به همین صورت برای اندازه گیری طول موج نور حاصل از انفجار یک ستاره وعناصر ایجاد شده وگزارش آنها با این ابعاد سر وکار دارد

پاسخ داده شده توسط گروه آزمایشگاه علوم
...