ویژگی‌های یاخته گیاهی

0 امتیاز
کاروتینوئید ها در کلروپلاست هم آیا وجود دارد؟
سوال شده در زیست شناسی توسط رقیه زندیه

1 پاسخ

0 امتیاز
بله.علاوه بر کلروپلاست کاروتنوئیدها نیز به مقدار کمتر در غشا تیلاکویید وجود دارند
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...