الکترولیز صابون مذاب

0 امتیاز
آیا با الکترولیز صابون جامد ذوب شده که نمک  سدیم اسید های چرب است می توان سدیم بدست آورد؟
سوال شده در شیمی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

نمک سدیم کلرید را از آب دریا استخراج می کنند. با الکترولیز،آن را به سدیم هیدروکسید تبدیل می کنند و با اسیدهای چرب واکنش می دهند و به نمک اسید چرب یا صابون تبدیل می شود. به نظر شما تهیه سدیم از الکترولیز صابون به صرفه است؟

شاید بتوان از الکترولیز صابون مذاب، سدیم تهیه کرد ولی مقرون به صرفه نیست.
پاسخ داده شده توسط گروه شیمی
...