ماده زمینه ای در دیواره سلول

0 امتیاز
در کدام بخش ازدیواره سلولی ماده زمینه ای وجود دارد؟پروتئین در کدام بخش ها حضور دارد؟
سوال شده در زیست شناسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
دیواره نخستین : سلولز رشته ای در توده ای ژل مانند ( ماده زمینه ای) از جنس ترکیبات پکتیکی وسلوزی و گلیکو پروتئین البته در تیغه میانی هم پروتئین دیده می شود ( در کتاب زیست دهم فقط از پکتین نام برده شده است)
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...