حضور گلبول سفید در انعقاد خون

0 امتیاز
آیاگلبول های سفیددرانعقادخون نقش دارند؟چه نقشی؟
سوال شده در زیست شناسی توسط علی پورامینی

1 پاسخ

0 امتیاز
خیر.نقشی ندارند
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...