چرخه درس پژوهی

0 امتیاز
با سلام

لطفاً چرخه درس پژوهی را توضیح دهید؟
سوال شده در درس پژوهی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

اگر چه درس پژوهی دارای الگوها و شکل‌های متفاوتی است ولی در این قسمت ده مرحله‌ای که نشان دهنده‌ی شکل اصلی و کلی این روش هست توضیح داده می شود :

مرحله اول: تشکیل گروه

مرحله دوم: تبیین مسئله

مرحله سوم: مطالعه و بررسی موضوع

مرحله چهارم: برنامه ریزی درس

مرحله پنجم: آموزش درس و مشاهده آن

مرحله ششم: ارزیابی درس و انعکاس تأثیر آن

مرحله هفتم: تجدید نظر در درس

مرحله هشتم: آموزش و مشاهده درس تجدید نظر شده

مرحله نهم: ارزیابی و بازاندیشی مجدد

مرحله دهم: سهیم شدن در نتایج

 

—

پاسخ داده شده توسط گروه درس پژوهی
...