گلبول قرمز(ژنتیک)

0 امتیاز
پروتئینDموجود در غشای گلبول قرمز ازنوع سراسری است یا سطحی؟؟؟
سوال شده در زیست شناسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
پروتئین سطحی
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...