سنسورهای موثر در مصرف سوخت کدامند؟

0 امتیاز
کدام یک از سنسورهای خودرو در مصرف سوخت موثر است؟
سوال شده در مکانیک خودرو توسط گروه مکانیک خودرو
...