محاسبه دامنه تابع ازروی ظابطه ان

+1 امتیاز
چگون دامنه تابع را ازروی ظابطه ان حساب کنیم
سوال شده در ریاضی توسط محمد

1 پاسخ

0 امتیاز

سلام

دامنه یک تابع، مجموعه‌ای است که به عنوان ورودی تابع در نظر گرفته می‌شود و برد تابع، مجموعه‌ای است که تمامی خروجی‌های تابع را در بر می‌گیرد.

 

1 ) تابع گویا در x هایی که مخرج را صفر کند تعریف نمی شود .
2 ) تابع رادیکالی در x هایی که زیر رادیکال را منفی کند تعریف نمی شود.

نکته: دامنه همه توابع به شکل چند جمله ای برابر R است.مثل توابع y=-2x3+5x  و  y=1/5 x2 - 1 .

بنابر این در توابع کسری به شکل گویا برای تعیین دامنه باید ریشه های مخرج را محاسبه کنیم و آنها را از دامنه حذف کنیم یعنی به این صورت 

     {ریشه های مخرج} -  Df=R

و در حالت دوم برای  تعیین دامنه توابع رادیکالی باید عبارت زیر رادیکال را بزرگتر مساوی  صفر قرار دهیم .که در این حالت نامعادله تشکیل می شود .اگر نامعادله درجه 1 باشد به راحتی قابل حل است اما اگر نامعادله درجه 2 یا کسری باشد باید توسط جدول تعیین علامت حل شود.
نکته: عبارت زیر رادیکال با فرجه فرد می تواند مثبت یا منفی یا صفر باشد یعنی هیچ محدودیتی موجود نیست.
مثال: دامنه توابع زیر را بدست آورید.

دامنه و برد توابع به بیان ساده

توابع لگاریتمی در پست های قبلی توضیح داده شد

 

پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...