پروتئینDموجود در گلبول قرمز

0 امتیاز
پروتئین Dدرغشای گلبول قرمز از چه نوعی است؟؟
سوال شده در زیست شناسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
ایمنوگلوبولین ها با وجود تنوع ساختاری اغلب از چهار دسته پروتئینی تشکیل شده اند که به شکل ساختار y به یکدیگر پیوند یافته اند .

دورشته کوتاه تر را رشته ها یا زنجیره های سبک (L) می نامند گه با پیوند کووالانسی به انشعابات رشته ها یا زنجیره های درازتر سنگین(H) متصل میشوند.

اختصاصی بودن نقاط اتصال به وسیله ترتیب قرار گرفتن امینو اسیدها در بخش متغیر هردو رشته H وL تعیین میشود .
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...