پایداری سیکلو الکان ها

+1 امتیاز
سیکلو الکان ها حلقه انها تا چند کربن پایدار است؟
سوال شده در شیمی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

با توجه به شکل هندسی و زاویه های پیوندی سیکلو پنتان و سیکلو هگزان پایدار و سیکلو پروپان و بوتان و هپتان ناپایدارند.
پاسخ داده شده توسط گروه شیمی
...