تدریس با رویکرد نقشه مفهومی و ذهنی

+1 امتیاز
تدریس با رویکرد نقشه مفهومی و ذهنی توضیح بفرمایید .؟
سوال شده در ارتقا مهارت های حرفه ای توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

رویکرد نقشه مفهومی و ذهنی براین فرض مبتنی است که دبیران به هنگام طراحی طرح درس و تدریس به این نتیجه می رسند که اگر در تدریس براساس موقعیت کلاسی (انسانی و موقعیتی) و درسی (روابط طولی و عرضی دروس و یا حتی کتب درسی ) تغییر ایجاد نمایند میزان اثر بخشی و کارایی فرایند یاددهی ـ یادگیری افزایش می یابد.

تعریف مفاهیم اساسی:

الف ـ نقشه مفهومی: ساختار مفهومی ارایه شده در درس برای عنوان درسی مورد نظر

ب ـ نقشه ذهنی: ساختار مفهومی استخراج شده توسط دبیران برای درس مورد نظر

بر این اساس دبیران ابتدا باید،

1 ـ ساختار مفهومی ارایه شده در درس مورد نظر را استخراج نمایند.

2ـ سنجش و ارزیابی ساختار مفهومی ارایه شده در درس با موقعیت کلاسی (انسانی و موقعیتی) و درسی (روابط طولی و عرضی دروس و یا حتی کتب درسی ).

3ـ اصلاح و بازسازی ساختار مفهومی ارایه شده در درس براساس موقعیت کلاسی و درسی در قالب نقشه ذهنی مفاهیم.

پاسخ داده شده توسط گروه ارتقاء مهارت
...