چگونه پرتقال بدون دانه که لقاح انجام نداده تشکیل می شود

0 امتیاز
سوال شده در زیست شناسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
میوه های بدون دانه ز دو طریق بدست می آیند :

1- اسپرم و سلول تخمزا با هم لقاح نداشته باشند  که توسط هورمون جبرلین صورت می گیرد مثل پرتقال   2- قبل از اینکه رشد کامل شود رویان از بین برود در این صورت دانههایی با پوست نازک بوجود می آید مثل موز
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...