گامت های نو‌ترکیب

0 امتیاز
میشه این جمله رو توضیح بدین بدون وقوع کراسینگ احتمال ایجاد گامت های نو ترکیب با گامت های والدینی در یک جاندار ۲n=۴ برابر است
سوال شده در زیست شناسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
در صورتیکه ژنها مستقل باشند در جاندار با ژنوتیپAaBb,چهار نوع گامت با ژنوتیپAB, ab,Ab,aBتشکیل می شود که دو نوع از گامتهایعنی ABوab والدینی ودوتای دیگر نوترکیب هستند.
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...