فراوانی دگره ای شارش

0 امتیاز
ایا میتوان‌گفت در صورت مهاجرت به سایر جمعیت ها قطعا فراوانی دگره ای جمعیت مبدا تغیر میکند؟
سوال شده در زیست شناسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
بله. مراجعه شود به ص55 گتاب زیست دوازدهم
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...