مجموعه وجایگشت

+1 امتیاز
تعداد زیر مجموعه های ۴ عضوی مجموعه ۱تا۱۰ که در آن عدد ۱ موجوو نباشد و حداقل یکی از اعداد۲و۳ موجود باشد؟
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
صفحه 75 کتاب گسسته جدید را خوب مطالعه کنید.
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...