خون درون مویرگ

0 امتیاز
ایا امکان دارد خون درون مویرگ به صورت مقطعی وجود داشته باشد؟
سوال شده در زیست شناسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
بله.شبکه مویرگ های خونی در بدن بسیار گسترده است و امکان اینکه همزمان کل آنها پر از خون باشد وجود ندارد.
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...