فرمول دوم مشتق

0 امتیاز
در فرمول دوم مشتق که در ان h دارد چگونه به جواب میرسیم ؟
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
ازروش های رفع ابهام که در حل خد استفاده می کردیم  استفاده کنید.
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...