نقاط بحرانی در بازه های بسته

0 امتیاز
چرا در نقاط ابتدا و انتهای بازه،نقاط بحرانی داریم؟
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

همانطور که می دانید  نقطه بحرانی را می‌توان به صوت زیر تعریف کرد.

نقاطی از دامنه تابع که دوشرط  دارند.

شرط اول این است که مشتق تابع f در نقطه x=c برابر با صفر باشد. این موضوع در رابطه زیر نشان داده شده است.

f(c)=0

 

شرط دوم این است که مشتق تابع f در نقطه x=c   موجود نباشد.

در واقع همانطور که بیان شد، برای آنکه بتوان x=c را به عنوان نقطه بحرانی تابع f در نظر گرفت، f(c حتما باید موجود باشد و همچنین یکی از دو شرط بالا نیز برقرار باشد. توجه کنید که با تعاریف جدید نقاط ابتدا و انتهای تابع را نیز شامل می شود.

پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...