جواب دیگر و جزی تر

0 امتیاز
احب ماضی سوم شخص مفردمذکر احب مضارع اول شخص مفرد تحب مضارع دوم شخص مفردمذکر.البته باضمیرهی سوم شخص مفردمونث هم مشترک هس.دوست دارد
مربوط به این پاسخ: فرق این سه فعل درچیست؟
سوال شده در عربی توسط گروه عربی دوره اول
...