جرم مولی تکنسیم

0 امتیاز
چرا در جدول تناوبی عناصر جرم مولی تکنسیم نوشته نشده است؟
سوال شده در شیمی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
چون تکنسیم ایزوتوپ های زیادی دارد و نیمه عمر آن کوتاه است و در پزشکی به کار می رود به همین علت در جدول جرم
آن ذکر نشده است تا در صورت به کار گیری ایزوتوپ مورد نظر جرم همان ایزوتوپ به کار رود.
پاسخ داده شده توسط گروه شیمی
...