مشتق تابع جز صحیح

0 امتیاز
نقاط مشتق ناپذیر در تابع جز صحیح چگونه است؟
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
در تابع  جزء صحیح نقاط صحیح  مشتق چپ و راست مساوی ندارند پس.......
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...