چگونه از منفی فاکتر بگیریم

+1 امتیاز
چگونه از منفی فاکتور بگیریم
سوال شده در ریاضی توسط Mostafa

1 پاسخ

0 امتیاز
سوالتان را در غالب یک مثال بنویسید اینطور منظور واضح نیست
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره اول
...