درس سوم منطق

+1 امتیاز
آیا دایره رسم شده در کتاب درباره رابطه ی عموم و خصوص مطلق صحیح است؟
سوال شده در دبیرخانه راهبری فلسفه و منطق کشور توسط دبیرخانه فلسفه
...