پایین رفتن ماده با چگالی بیشتر

+1 امتیاز
حقیقتا چرا ماده با چگالی بیشتر در زیر ماده با چگالی کمتر قرار میگیرد؟ علت اصلی این پدیده چیست؟
سوال شده در فیزیک توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
ماده با چگالی بیشتر با فرض یکسان بودن حجم جرم بیشتری دارد پس وزن بیشتر خواهد داشت . در نتیجه نیروی بالا بری آن در شاره کمتر از نیروی وزن آن خواهد بود پس زیر ماده با چگالی کمتر قرار می گیرد.
پاسخ داده شده توسط گروه فیزیک
...