فلز کولیس و ریزسنج

0 امتیاز
چرا فلز به کار رفته در کولیس ها و پیچ ریز سنج ها از مواد حافظه دار ساخته نشده تا با افتادن خراب نشود و دوباره فلز به حالت اول برگردد؟
سوال شده در آزمایشگاه علوم توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
سلام

معمولا این وسایل با برخورد ضربه یا افتادن حساسیت ودقت خود را در اندازه گیری از دست میدهند و در صورتی که فلزات یا آلیاژهای هوشمندفقط وسیله مورد نظر به طور ظاهری به حالت قبل برمیگرداند و برای آنکه دقت آنها را تنظیم کنیم مجددا نیاز به روش های خاص خود را دارد وبه نوع فلز به کار برده شده ندارد

به این معنی که اگر فلز یا آلیاژ هوشمند هم بکار برده شود با برخورد به زمین مجدد باید تنظیم شوند

لازم به أکر است که در موقع کار کردن با وسایل آزمایشگاهی نهایت دقت را باید بکار برد
پاسخ داده شده توسط گروه آزمایشگاه علوم
...