درس اول فلسفه یازدهم

0 امتیاز
آیا فلسفه در بین مردم تبیین چرایی تجربی است یا عقلانی ؟ آنچه که از کتاب برداشت می شود صرفاً عقلانی است؟
سوال شده در دبیرخانه راهبری فلسفه و منطق کشور توسط دبیرخانه فلسفه
...