حل معادلات لگاریتمی

0 امتیاز
سلام. آیا پایه ی لگاریتم همیشه مثبت است؟
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
سلام پایه لگاریتم همواره مثبت و  مخالف یک است.
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...