درس دوم فلسفه یازدهم

0 امتیاز
در درس دوم فلسفه ی یازدهم روش تدریس بحث روان شناسی رفتارگرا و گشتالت به چه صورتی باید باشد؟
سوال شده در دبیرخانه راهبری فلسفه و منطق کشور توسط دبیرخانه فلسفه
...