سوال در مورد یکی از مثال های کتاب ریاضیات گسسته

+1 امتیاز
مثال پایین صفحه 57 ریاضیات گسسته 5دانش آموز پایه دوازدهم و4دانش آموز پایه یازدهم به چند طریق میتوانند کنارهم (دریک ردیف)قرار بگیرند اگربخواهیم: الف)همواره دانش آموزان هرپایه کنار هم باشن؟ ب)بصورت یک درمیان قرار بگیرند؟ پ)اگر دانش آموزان پایه یازدهم نیز5نفر باشند به چند طریق میتوان آنها را به صورت یک درمیان قرار داد؟
سوال شده در ریاضی توسط ایدا

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
سلام

الف- دانش آموزان هر پایه را در یک پوشه قرار دهید  پنج فاکتوریل  دوازدهمی جایگشت دارند .و  چهار فاکتوریل  یازدهمی ها دو فاکتوریل جایگشت دو تا پوشه

ب-یکی  در میان اولی باید  دوازدهمی باشد که یکی بیشترند  بین اینها چهار جای خالی  چهار فاکتوریل  در پنج فاکتوریل  دوازدهمی ها

پ-یکی در میان در صورت برابری    علاوه بر فاکتوریل  تعداد  دو فاکتوریل جابجایی دارند.                                                          مراقب خودتان باشید
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...