فرق این سه فعل درچیست؟

+1 امتیاز
فرق  این سه فعل درچیست؟  اَحَبَّ +دوست داشت            اُحبّ +دوست دارم              تُحِبّ+ دوست داری
سوال شده در عربی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
احب با حرکت فتحه آخر ماضی و با حرکت ضمه آخر فعل مضارع میشود تحب هم مضارع است
پاسخ داده شده توسط گروه عربی دوره اول
...