چرایی مجازات آدم و حوا

0 امتیاز
چرا خداوند که می گویند ارحم الراحمین است به خاطر یک سیب آدم و حوا را از بهشت راند و 200 سال گریه و توبه آدم و حا را اینقدر دیر پذیرفت؟
سوال شده در دین و زندگی توسط ghonchee

1 پاسخ

0 امتیاز
بهر صورت حضرت ادم وحوا امر خدارا انجام ندادند وهمین کم توجهی انهارا مستحق مجازات کرد
پاسخ داده شده توسط گروه دین و زندگی
...