فرق دیه ی جنین پسر و دختر

0 امتیاز
چرا دیه ی جنین پسر، دوبرابر دختر است در حالی که قبل از به دنیا آمدن از بین رفته و نمی توان حکم فرق های بین پسر و دختر را بر آن سوار کرد؟
سوال شده در دین و زندگی توسط ghonchee

2 پاسخ

0 امتیاز

پاسخ سوال تفاوت دیه زن و مرد در این قسمت نیز جاریست. به هرحال این فرزند اگر به دنیا می آمد احکام زن و مرد بر وی جاری می شد.

حتما به پاسخ سوال علت  تفاوت دیه زن و مرد     مراجعه کنید

پاسخ داده شده توسط گروه دین و زندگی
0 امتیاز
با توجه به مسئولیت هایی که بعهده مرد گذاشته شده وزن را از انجام این مسئولیت ها استثنا ء کرده این مورد مثل مسئله ارث است
پاسخ داده شده توسط گروه دین و زندگی
...