حرف اضافه و particle

0 امتیاز
آیا حرف اضافه و جزء قیدی متفاوتند؟
سوال شده در زبان انگلیسی توسط بی نام
...