حرف اضافه و particle

0 امتیاز
آیا حرف اضافه و جزء قیدی با هم متفاوتند ؟
سوال شده در دوره ی دوم متوسطه توسط گروه زبان دوره دوم
...